Dette kunne være din reklame
KVÆG

Aktuelt:

Højesteretsdom Lysbjerg

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. december 2011 Sag 165/2009 (1. afdeling) Knud Dencker-Jensen (advokat Vilhelm Dickmeiss, beskikket) mod Ane Bodil Søgaard (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Svendborg den 2. april 2008 og af Østre Lands-rets 13. afdeling den 6. februar 2009. I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Børge Dahl, Niels Grubbe, Vibeke Rønne, Jens Peter Christensen og Oliver Talevski. Påstande Appellanten, Knud Dencker-Jensen, har nedlagt påstand om, atindstævnte, Ane Bodil Sø-gaard, skal anerkende, at de til enhver tid værende ejere og brugere af ejendommen Kildegår-den, Stågerupvej 50, matr. nr. 2 A Stågerup by, Ollerup, har vejret over hendes ejendom, Tør-velong 40, matr. nr. 21 B og 21 C, begge Stågerup by, Stenstrup, for al færdsel, såvel gående som kørende og færdsel med kreaturer. Ane Bodil Søgaard har påstået stadfæstelse. Anbringender For Højesteret er parterne enige om, at ejerne og brugerne af Kildegården havde vundet hævd til færdsel på det omstridte vejstykke som beskrevet i Knud Dencker-Jensens påstand, inden Ane Bodil Søgaard erhvervede ejendommen, og at denne hævd ikkeer bortfaldet ved friheds-hævd. Fra: Knud Dencker-Jensen [mailto:kd-j@adr.dk] Sendt: 27. november 2012 15:09 Til: 'ir@advokatdickmeiss.dk' Emne: VS: Vedr. vejvedligeholdelse på Tørvelong Svendborg Kommune ??? Mvh Knud Fra: Kirsten Degn [mailto:kirsten.degn@svendborg.dk] På vegne af Kjeld Bussborg Johansen Sendt: 27. november 2012 13:35 Til: knud.dj@gmail.com Cc: Curt Sørensen; Erik Meldgård Bendorf; Udvalget for Miljø og Teknik Emne: Vedr. vejvedligeholdelse på Tørvelong Til Knud Dencker-Jensen Svendborg Kommune beklager den opståede situation, men må gøre dig opmærksom på, at kommunen som vejmyndighed er forpligtiget til at behandle en ansøgning om nedlæggelse af en privat fællesvej på landet jf. privatvejlovens § 12, stk. 3. I forbindelse med din anmodning om vejsyn, skrev kommunen til dig den 30. august 2012, at den afsagte dom fastslår, at ejerne af Kildegården har vejret over ejendommen Tørvelong 40. Derfor skal vejen på ejendommen Tørvelong 40, betragtes som en privat fællesvej og administreres efter lov om privat fællesvej. Hvorvidt denne private fællesvej kan nedlægges, har Højesteret ikke taget stilling til. Ifølge lov om privat fællesvej, kan man på landet nedlægge en privat fællesvej uden kommunalbestyrelsens godkendelse, hvis der er enighed blandt ejer/brugere af vejen. I sager hvor der ikke er enighed, kan en grundejer, som har den fornødne interesse i spørgsmålet, anmoder kommunen om at tage stilling til en nedlæggelse. Som allerede oplyst, har Bodil Søgård fremsendt en sådan anmodning til kommunen om nedlæggelse af den private fællesvej. Kommunen bliver derfor, som vejmyndighed, nød til at tage stilling til nedlæggelse af den private fællesvej. Stillingtagen til nedlæggelsen skal ske efter reglerne i privatvejlovens §§ 72-78. Her skal kommunen bl.a. vurdere, om vejen er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og om vejens vigtighed for ejendommen med vejret. Slutteligt må jeg gøre opmærksom på, at såvel tinglyste som utinglyste vejrettigheder bortfalder ved en kommunes beslutning i henhold til privatvejlovens § 12 i det omfang, de er i strid med denne beslutning. Dvs. hvis en kommune beslutter at nedlægge en privat fællesvej, vil både tinglyste og utinglyste vejrettigheder til vejen bortfalde. Dog skal man huske, at en kommune kun kan nedlægge en vej, såfremt vejen ikke er eneste vejadgang, og det vurderes at vejen ikke er af vigtighed. Jeg håber, mit svar har været fyldestgørende. Sagen vil fra vores side have høj prioritet, og du vil høre fra os snarest. Med venlig hilsen Kjeld Bussborg Johansen Lene Nyberg direktør for Miljø og Teknik Team Trafik tlf.: 6223 3300 Tlf. 6223 3360 mobil: 30175300 e-mail: lene.nyberg@svendborg.dk e-mail: bussborg@svendborg.dk Fra: Svendborg/Svendborg-Kom Til: Erik Meldgård Bendorf/diremb/C/Svendborg-Kom@Svendborg-Kom, Flemming Madsen/BYRFLM/B/Svendborg-Kom@Svendborg-Kom, mt@svendborg.dk Dato: 26-11-2012 08:06 Emne: Vs: Vedr. vejvedligeholdelse på Tørvelong Sendt af: Anne-Marie Gregersen VS: Vedr. vejvedligeholdelse på Tørvelong Knud Dencker-Jensen til: svendborg 23-11-2012 11:56 Sendt af: Knud Dencker-Jensen Cc: flemming.madsen Fra: "Knud Dencker-Jensen" Til: Cc: Sendt af: Knud Dencker-Jensen Til Borgmesterkontoret & Formand for Teknisk Udvalg Flemming Madsen Svendborg Kommune Da Svendborg Kommunes sagsbehandlere nu har brugt 4 måneder på at komme til nedenstående problematik, - se mail fra Lene Nyberg (nederst på siden) er det nødvendigt, at sagen behandles på højere plan, derfor anmoder vi om, at sagen behandles i Udvalg og Kommunalbestyrelse som hastesag. Vi har kreaturer, der skal tilses og vinterfodres på ”Lysbjerg” og bedste adgangsvej ved sne og islag er Tørvelongvejen nordfra. Ved isslag i Skjoldemoseskoven kan vi ikke komme op ad bakkerne. - Fra Tørvelong siden kører vi nedad. Udover vinterproblemerne, er Tørvelongvejen kilometerbesparende for os og tilsynsførende med kvæget. I den periode, hvor fru Søgård har lagt store sten på vejen, har det taget megen tid og mange flere kilometer end tidligere, hvor vejen var åben. Det tager 16 km ekstra over Ollerup og Skovmarken. Ved storm er det farligt at køre fra Stågerup gennem skoven til Lysebjerg. Jeg anmoder om en hurtig færdigbehandling af vejsynssagen, så vejen - der har lidt under fru Søgårds chikane - kan blive farbar nu til vinter. Jeg gør opmærksom på, at vores færdselsret på Bodil Søgårds ejendom er tinglyst på hendes ejendom. Denne e-mail er afledt af Lene Nybergs e-mail. Med venlig hilsen Knud Dencker-Jensen Stågerupvej 48 5762 V. Skerninge telf. 62 24 14 04 eller 4018 0905 Hvad er dette ! Vil Svendborg Kommune ikke respektere en Højesteretsdom ? Det har siden domsafsigelsen 19 december 2011 handlet om at få vejen gjort klar til færdsel. 20 juni 2012 har vi anmodet Svendborg Kommune om at få gennemført offentligt vejsyn. Hvad har Svendborg Kommune udrettet i den tid ? Vejen skal blive der, hvor Dommen præciserer den er etableret. Det er en gammel Historisk Vej, der går fra asfaltvej til asfaltvej - Tørvelund/Stågerupvej. Ca. midtvejs går den forbi fru Søgård, Tørvelund 40 og videre forbi hendes havehæk til Tørvelund 42, hvor der tidligere lå et hus lige inden den går igennem vor Lysbjergmark og videre til Stågerupvej. Vi håber ikke at Svendborg Kommunes langsomme behandling vil kunne trække sagen, - som jo blev afgjort i Højesteret for snart et år siden - yderligere i langdrag. Højesteretsdom vedhæftet. Venlig Hilsen Knud Dencker-Jensen Svar udbedes hurtigst muligt Højesteretsdom 2011.pdf 36K View Download


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail