Dette kunne være din reklame
KVÆG

Fyns Amts plan for Rødme Svinehaver eller Svinehaverne

svh2


Rødme Svinehaver er et meget artsrigt overdrev med mange sjældne plantearter – f.eks. kattefod, guldblomme, tyttebær, bakke-gøgelilje og skov-gøgelilje. Rødme Svinehaverne er det sidste sted i Fyns Amt, hvor der stadig er en forekomst af guldblomme. Bl.a. på grund af tilstedeværelse af naturtyperne artsrigt overdrev på sur bund og overdrev på kalkrig bund er Rødme Svinehaver udpeget til Habitatområde.

svh3

Hertil kommer, at Rødme Svinehaver er fredet, og at der i fredningen er bestemmelse om, at arealet ikke må benyttes på anden måde end hidtil (afgræsning).  På grund af et for lavt græsningstryk har overdrevet delvist været under tilgroning med især hvidtjørn og brombær. Der er foretaget en ny rydning (kraftig udtynding) i tjørnene på arealet og opsat nyt hegn. Som forsøg er der indgået en aftale om, at arealet afgræsses vinteren over med skotsk højlandskvæg. Det forventes, at kreaturerne kan holde opvæksten af vedplanter nede i foråret, så der ikke opstår et behov for væsentlige efterrydninger.

svh6

På et ca. 5 ha stort areal, som mod nordvest grænser til Rødme Svinehaver og mod nord til den af Fyns Amt erhvervede ejendom i Egebjerg Bakker, er der med ejeren indgået en tidsubegrænset aftale om, at arealet skal henligge som græsningsareal og skal afgræsses. Arealet må ikke sprøjtes og gødes Arealet havde i forvejen i nogle år ligget som græsningsareal og rummer et potentiale for at arter fra Rødme Svinehaver kan brede sig til arealet.  Arealet udgør herudover et vigtigt bufferzoneareal for Svinehaverne

svh4© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail