Dette kunne være din reklame
KVÆG

FRA JERSEY TIL FYN

 

 

 

En besætningskrønike af Hans Nørgaard

 

På Landboauktionen i Ringe  købte jeg 3 jersey kælvekvier den 20. oktober 1977, heriblandt en Jako-datter fra bolsmand Charles Knudsen, "Spangsminde", Åsvej 2, Måre, Herrested.
Prisen var 5.295 kr, inkl. salær og moms- Det var ifølge Charles den dyreste kvie på auktionen den dag. Hun hed da også alle dage "den dyre", men hun var til fulde pengene værd, og da så en datterdatter i 1990 kom hjem fra Fællesskuet i Odense med Modelkoværdigheden, gik jeg i gang med at finde den stamtavle, som fulgte med i handlen i 1977.Og nedenstående er så hvad der indtil dato er kommet ud af 4 års studier. I dag tæller besætningen over 20 hundyr efter den Jako-kvie, jeg købte i 1977, og målet er nu at opbygge en hel besætning af denne kofamilie,.

 Sofiefamilien importeret til Danmark i eftersommeren 1907.

Stammoder: Jersey født på Jerseyøen i 1905, og drægtig ved Castor's Prince, Jersey H.B. 3737,.da hun ankom til Danmark.

eksport1907

 Eksport april 1907 fra St. Helier til Frederikshavn 

"September 30 (1907). — The steamer Alpha left our port this morning for Denmark with 200 head of cattle bought by Le Brocq's for a Mr Larsen". Denne lille notits stod at læse i " The Almanach de la Chronique de Jersey", og det er en mulighed, at "Sofie-koen" var med denne damper? 

Importen i 1907 var ifølge beretning i Jerseybladet ikke helt uden dramatik: Herom fortæller Jerseyforeningens sekretær, Breth Petersen:
"For at tilfredsstille de mange bestillere af kvæg havde vi optaget ordrer på så stort et antal, som vi anså det muligt at skaffe. Fra den foregående majimport ved hvilken vi hjembragte 350 stk., havde vi nærmest indtryk af, at der ville være et rigeligt udbud af kvæg, hvorfor vi modtog de store ordre for efteråret og fragtede to dampere, en som kunne lade ca. 325 stk. og en mindre til ca. 200 stk.
 Umiddelbart før vor afrejse fik vi imidlertid meddelelse om, at amerikanerne atter foretog større opkøb, hvilket i forbindelse med de alt stedfundne eksporter til England, Frankrig, Australien og særlig Amerika formentlig ville gøre os det umuligt at købe to ladninger, og denne opfattelse blev ved vor ankomst til øen den 6. septbr. også gjort gældende fra flere andre sider. Vi havde som følge heraf under alvorlig overvejelse straks at annullere befragtningen af den ene damper, i hvilket tilfælde vi ville have at tilsvare rederne den halve fragt, et direkte tab af ca. 2500 kr., - medens det indirekte tab ved ikke at hjembringe kvæg til de medlemmer, som i god tro forlængst havde solgt den danske besætning, jo ville være ganske uberegnelige. Med disse betænkelige udsigter for øje tog vi imidlertid straks fat på opgaven, bestemt på kun i yderste nødsfald at annullere damperen. Takket være vore gode forbindelser og det store bekendtskab, vi nu har på øen viste det sig heldigvis hurtigt, at så galt som antydet var det ikke, om det end var alt andet end let at finde tilstrækkelig mange rimelige tilbud. En god forbundsfælle havde vi i vejret, der var meget tørt og havde været det i lang tid, så græsvæksten kun var ringe og, for hver dag der gik, svandt mere og mere ind. Vel var der bjerget en meget stor afgrøde, den såkaldte second crop, ligesom roerne de fleste steder stod udmærket, men det ville ganske have forrykket al foderbalance, om jerseyboerne på denne tid af året i udstrakt grad skulle til at fodre på stald.
 Resultatet blev da, at vi fik købt ialt 533 st. kvæg, hvilket gav fuld ladning til begge dampere, og var det end to meget anstrengende uger, så var til gengæld  vor glæde stor, da vi var færdige. Vel havde vi måttet betale lidt højere priser end førhen, men ikke nær så høje, som vi havde frygtet for, og vel måtte vi medtage en hel del kvæg både køer og kvier, der først kælver senere (de første forårsmåneder), men for kviernes vedkommende er prisen på disse således, at de vil kunne give en meget god foderløn, og de unge køer med samme kælvningstid vil dels give nogen mælk og dels forbedre sig, inden kælvningen indtræder, så også disse sikkert kan betale deres føde. Vi har absolut ikke, hvad der kunne være nogen grund til at frygte for - skrabet bunden eller købt alt, hvad vi kunne få fat i, for at nå det ønskede antal, kun hvad vi skønnede bestillerne i det lange løb kunne være tjent med til prisen. Selvfølgelig vil der blandt et så stort antal, sammenkøbte dyr vise sig at være nogle, som dels ikke er med kalv og dels af andre grunde helst ikke måtte være købt, men den slags skuffelser må der jo regnes med i al kvæghandel
 Overførelsen af begge ladninger foregik under særdeles gunstige vejrforhold, og kvæget landede i forholdsvis god kondition. Kun 2 stk. blev overtagne af assurandørerne, den ene havde fået et øje læderet og den anden pådraget sig en indvendig sygdom så den måtte slagtes. Den første ladning 333 stk. gik til Frederikshavn og distribueredes udelukkende for Jylland og Nørre Åby, medens sidste ladning 200 stk. gik til Helsingør, hvor Borupgård ved Snekkersten fik 120 stk., medens resten gik til Sjælland, Lolland, Falster, Samsø og enkelte til Vestfyn.

Første ejer og grundlægger af Sofiefamilien

Husmand og senere konsulent Niels Gerhard Marius Nielsen, f. 16.2. 1882 i Kragelund, Herrested. Død 5.5. 1953. Konsulent i Nyborg hovedkreds fra l927 til 1942.
Gift med Johanne Kirstine Nielsen, f. Hansen, (f. 17.1. 1873,d. 17.7. 1960).
Forældrene ejede en gård, men moderen døde fra Gerhard Nielsen, og faderen var svagelig, så gården blev opgivet, til fordel for et husmandsbrug på 6 tdr. land på gårdens alleryderste mark. Da faderen døde i 1895 var Gerhard Nielsen kun 13 år gl. Men han overtog fødehjemmet, og drev det videre for egen regning. Han kom på Fyns Stifts Husmandsskoles første elevhold i 1908, og vinteren efter var han på Høng Landbrugsskole. I 1910 fortsatte han sine studier på Landbohøjskolen, som afsluttedes med eksamen i 1913. Han vendte nu tilbage til husmandsbruget i Kragelund, som i mellemtiden var blevet udvidet med et par tdr. ld. Her lagde sig efter med frøavl, ligesom han blev en foregangsmand på havedyrkningens område. Til et alsidigt landbrug hørte kvæghold, og på de 8 tdr. ld holdt han 5-6 køer plus opdræt
 I l907 skiftede Gerhard Nielsen om til jerseykøer, og      den 8 oktober s.å. indmeldte han sig i Danmarks Jerseyforening.  I et avisinterview med Knud Føllner i Fyns Venstreblad, uddyber han sine bevæggrunde til raceskiftet:" Siden den tid bestod køerne tuberkulinprøven gang på gang, til jeg i l926 solgte ejendommen i Kragelund og flyttede her til Herrested. Det skal ingen hemmelighed være, at jeg sværger til jerseyracen. De store køer får først deres værdi, når de dør, mens de små har den, mens de er levende. Jerseykoen er uden tvivl den helt ideelle husmandsko."
Gerhard Nielsen var en pioner inden for den gryende fynske husmandsbevægelse. Han var således medstifter af Herrested Husmandsforening i 1907 og modtog desforuden en lang række udmærkelser for sin indsats som praktisk jordbruger. Fra ovennævnte avisinterview har jeg hentet et afsnit, der viser en helt anden side af Gerhard NIelsens virke.
"Konsulent Gerhard Nielsen, Herrested, har gennem den sidste menneskealder samlet på litteratur om danske landbrugsforhold, og det er imponerende, hvad han har fået fat i. Da reolerne, der dækker alle fire vægge i dagligstuen fra gulv til loft, var besat, måtte han se sig om efter mere plads til sine kære bøger, og det skal indrømmes, at rådvild var han ikke. Han omdannede ganske simpelt sit drivhus, der var bygget til husets ene gavl, og som lykkeligvis lå i samme ende som dagligstuen eller kontoret, hvad man nu vil kalde det værelse, hvor Gerhard Nielsen udøver sine boglige eller skriftlige sysler, til bibliotek.
 Biblioteket er også overfyldt, og hvad Gerhard Nielsen ikke ejer af landbrugslitteratur, er næppe værd at rejse sig for. Men han er heller ikke kommet sovende til sin rigdom. Tidlig og silde er han på færde, når det gælder om at forøge samlingen.
 Han er besiddelse af alt, hvad der vedrører den danske husmands historie, ikke alene for de 40 år, man har kendt en organiseret husmandsbevægelse, men helt tilbage fra tiden før stavnsbåndsløsningen. Det kan uden overdrivelse fastslås, at Gerhard Nielsen er den danske husmand, der ejer de fleste bøger, og at han tillige er værdig til hædersnavnet "Danmarks mest belæste Husmand".
Sygdom tvang i 1926 Gerhard Nielsen til at opgive sit landbrug, hvorefter han ansattes som konsulent under Nyborgkredsens Husmandsforeninger. Et job han bestred til 1942

 

Sofiefamilien i Danmark

 

Stammoder ko nr. 3, Sofie I, født 2.1. 1908 hos husmand Gerhard Nielsen, Kragelund.

Ydelse ifølge DJ.s registerstambog:

 Gnms. af 9 år (1909-18) 3009 kg mælk 5.10 pCt. fedt 173 kg smør
Gnms. af de 2 bedste på hinanden følgende år
    3574 kg mælk 5.15 pCt. fedt 208 kg smør

Afstamning:

Fader: Castor's Prince, Jersey Herd Book 3737
Moder: Jersey født 1905 på Jerseyøen. Afstamning ukendt.

hdbook

Jersey Herdbook med afstamningsoplysninger på tyren Castor's Prince.

notits

Gerhard Nielsen fik fra første færd sine dyr optaget i Jerseystambogen, hvoraf fremgår i registerstambogen, at afstamningen på den indførte kvie er ukendt.

1. Generation

Ko nr. 4 Sofie III, født 15.9. 1911 hos Gerhard Nielsen, Kragelund

Ydelse ifølge DJ.s registerstambog

Gnms. af 10 år (1913-23) 2622 kg mælk 5.46 pCt. fedt 162 kg smør
Gnms. af de 2 bedste på hinanden følgende år (1920-22)
    3229 kg mælk 5.29 pCt fedt 193 kg smør

koer1905

Kig ind i Bakkegårdens stald ca 1905. Anders Andersen anskaffede 24 jerseyer i 1905 som den første i Odense gl. Amt.

Afstamning:

Fader: Dalby Langeskov (Gloryslægten) ,D.J. stbg. nr. 135, født 15.9. 1906 hos Anders Andersen, Bakkegård, Langeskov.
Ejer:Thygesen, Dalbygård, Kolding

Beskrivelse: Stor, ret smuk og betydelig tyr med meget godt præg, særdeles god dybde, ret god bredde, lige ryg, lange horn, passende føre lemmer, løs hud.

FF: Langeskov, D.J. stbg nr. 61, født 27.02. 1904

Gloryslægten.
 

Castors       Per Glory   Jean Glory  Viking        Langeskov
Glory             Stbg 4           Stbg 11     Stbg 20          Stbg 61
H.B. 1341

 

 

 
Moder: Ko nr. 3, Sofie I, født 2.1. 1908 hos Gerhard NIelsen, Kragelund
 

2. Generation

 

Ko nr. 7, Sofie V, født 21.8. 1914 hos Gerhard Nielsen, Kragelund

Ydelse ifølge DJ.s registerstambog:

Gnms. af 5 år (1916-21) 2282 kg mælk 4.86 pCt fedt 125 kg smør
Gnms. af de 2 bedste på hinanden følgende år (1919-21)
                                     2850 kg mælk 4.85 pCt fedt 156 kg smør
 

Afstamning

Fader: Kristian I født 25.10. 1912 hos Gerhard Nielsen, Kragelund
Ejer: Gerhard Nielsen, Kragelund

F.F: Dalbygård Langeskov, stbg. nr. 135

Gloryslægten.

Castors       Per Glory   Jean Glory  Viking        Langeskov
Glory             Stbg 4           Stbg 11     Stbg 20          Stbg 61
H.B. 1341

F.M.: Nr. 3, Sofie I, født 2.1.1908.

Moder: Nr. 4. Sofie III, født 15.09. 1911, hos Gerhard Nielsen, Kragelund

 

3. Generation 

 

Ko nr. 10, Sofie VIII. Elitestbg. nr. 290, født 19.11 1917 hos Gerhard Nielsen, Kragelund
Ejer fra 1926 Siggård Veje, Kragelund

Beskrivelse: Meget dyb og bred, grå ko, åben bygning, fint hoved og fin hals, lange horn, ret stærk ryg, velbåret kryds, stort, velformet yver, velstillede patter

Højde i cm. l94, brystomfang 170, brystdybde 62, hoftebredde 45, omdrejer 38.

Ydelse ifølge DJ.s registerstambog:
 

Gnms. af 13 år (1920-33) 3292 kg mælk 5.50 pCt fedt 205 kg smør
Gnms. af de 2 bedste på hinanden følgende år (1928-30)
                                       3800 kg mælk 5.90 pCt fedt 254 kg smør
Afgået 22.2. 1934
.
Afstamning:

Fader: Zahle, født 2.3. 1915 hos P. Thomsen, Ødum
Ejer: Gerhard Nielsen, Kragelund

nathan

Nathan

F.F.: Nathan. Stbg nr. 150, [Bravo-slægten]
I. præmie v. Ungskuet i Thisted 1913
I præmie v. Ungskuet i Randers 1914
 

 Angler    Bravo  Wexfords   Perlens Tyr    Berg     Nathan
H.B. 1938  Stbg 1       Boy           f. 1904        Stbg 120  Stbg 150
H.C                         Stbg 16

[H Land Jensen fremhæver i 1927 , at tyre . der nedstammer fra tyren Berg, stbg. nr. 120, har anlæg for en høj fedtprocent]

[E. Toftemark 1938:  "I Jerseyavlen har især to tyreslægter gjort sig gældende. Fra Gårdbogård stammer den ældste tyreslægt efter den indførte Bravo, Stb. nr. 1. Slægten deler sig i flere grene, hvoraf særlig fremhæves den efter tyren Nathan, stb. nr. 150, og den noget yngre, men mere rigtblomstrende, efter Palle Berg, stb. nr. 157]

F.M.: Nr. 27 Lilian. Elitestbg. nr. 110., født på Rosenholm

Moder: Nr. 7, Sofie V, født 21.8. 1914 hos Gerhard Nielsen, Kragelund

NB: Siggård Veje, født l898 i Hammerum herred i det jyske overtog Gerhard Nielsens ejendom i l926 på anbefaling af landbrugsskolelærer Sloth, Korinth. Veje blev samme år gift, og de drev ejendommen frem til l972, da de flyttede til Syvhøjevej 72 i Højby ved Odense. Siggård Veje døde l992.

  
4. Generation
 

Ko nr. 12, Sofie X, født 22.2. 1921 hos Gerhard Nielsen, Kragelund.
Ejer fra 1926 Siggård Veje, Kragelund

Ydelse ifølge DJ.s registerstambog

1 Gnms. af 5 år (1923-28) 2636 kg mælk 5.76 pCt fedt 172 kg smør
Gnms. af de 2 bedste på hinanden følgende år (1925-27)
                                      2738 kg mælk 5.84 pCt fedt 181 kg smør

Afstamning

Fader Alex II, født 25.1. 1919 hos L. Larsen, Åbylund
Ejer: Gerhard Nielsen, Kragelund

F.F : Alex I, født 27.11. 1915 hos L.Larsen, Åbylund

Stamtavle 

champion flying fox

Champion Flying Fox

  Flying General General  Viktor Viktor   Viktor      Alex I
   Fox      Fox      Victor    Nygård   III          IV         f. 27.11.                                               H.B. 2729         Stbg      Stbg.       Stbg.   Stbg         Stbg       1915 hos
  H.C.        23           81         237     238           239    L.L.Åbylund

Flying Fox blev solgt til USA i 1902 for den formidable sum af 7500 $- den højeste pris for en jersey indtil det tidspunkt

F.M : Ko nr. 2b, født 2.12. 1911 hos L. Larsen, Åbylund, Stbg. nr. 1135

1ste og ærespræmie i Nr. Åby 1916

Ydelse ifølge DJ.s registerstambog

Genms. 1913/19       2579 kg mælk 5.99% fedt 175 kg smør
2 bedste år 1916/18  3059 kg mælk 6.05% fedt 210 kg smør

Moder.: Ko nr. 10, Sofie VIII, elitestbg. nr. 290.

 

5. Generation

 
sofie14 
 

Ko nr. 1, Sofie XIV, elitestambog nr. 287, født 13.1.1924 hos Gerhard Nielsen, Kragelund.
Ejer fra  1926 Siggård Veje, Kragelund

Beskrivelse: Gul, middelstor, dyb, typisk ko, god ribbensrunding, stærk ryg, god lyskedybde, velbåret, lidt tilspidset kryds, stort, velformet yver, gode patter.

Højde i cm 120, brystomfang 170, brystdybde 64, hoftebredde 50, omdrejerbredde 41

Jerseyforeningens broncemedalje for høj ydelse 1931
Jerseyforeningens sølvmedalje for høj ydelse 1932
Jerseyforeningens guldmedalje for høj ydelse 1935

Kontrolforeningsregnskab ifølge Siggård Vejes familiestambog

 Gnms. af 9 år 27-36 4659    5.85    309    272.55
 Gnms. 2 b. år 31-33 5064    5.77    331    292.19
 Livsydelse                                           2620

 Afgået 10.5.1937 
 

sofie14-regnskab 

Afstamning

Fader: Nr. 9, født 14.10. 1921 hos Anton Gertsen, Kragelund
Ejer: Anton Gertsen, Kragelund

F.F.: Alex II, født 25.1. 1919 hos L. Larsen, Åbylund
Ejer: Gerhard NIelsen, Kragelund

Stamtavle Flying Fox
 

  Flying     General General  Viktor Viktor   Viktor    Alex I
   Fox            Fox     Victor   Nygård   III         IV     f. 27.11.
H.B. 2729     Stbg       Stbg        Stbg    Stbg.      Stbg.   1915 hos
  H.C.             23          81         237     238          239    L.L.Åbylund

F.M.: Ko nr. 9, født 1919 på Store Nellerod, Gamby.
Ejer: Anton Gertsen, Kragelund

Moder: Ko nr. 12, Sofie X, født 22.2. 1921 hos Gerhard Nielsen, Kragelund

Sagt og skrevet om Sofie XIV
Siggård Vejes datter Ester fortæller at Sofie XIV var meget temperamentsfuld. Hun stod på et hjørne i stalden, og kunne med sine opretstående horn godt være faretruende overfor fremmede, men det bar Siggård Veje over med. "Hun var fars kæledække".

Siggård Veje var udtaget til Bellahøj l938 med en datter af Sofie XIV, kvie nr. 15, senere E.stbg.763, men på grund af M&K forhindredes han i at deltage til hans store skuffelse.

 

6. Generation

 

Ko nr. 1, født 11. maj 1928 hos Siggård Veje, Kragelund.

Ejer. Gårdejer R.P. Nielsen, Kragelund, Herrested sogn.

Ikke kontrolleret.

Afstamning

Fader: Tyr nr. 9, født 16. oktober l925.
Moder: Ko nr. 1, Sofie XIV, født 13. januar l924 hos Gerhard Nielsen, Kragelund.

 

7. Generation

 

Ko, født 1930 hos gårdejer R.P. Nielsen, Kragelund

Ikke kontrolleret.

Afstamning

Fader: Tyr nr. 21, født 16.7. 1927 hos Hans Rasmussen, Gamby

FF: Nørregaard, født 27.8. 1922 hos A. Hansen, Fjelsted Nørregård. [Blanke-slægten, se stb nr. 203]

FM: Nr. 21, født 26.3. 1912 hos Hans Rasmussen, SOlbakken, Gamby.

Moder: Ko nr 1, født 11.5. l928 hos Siggård Veje, Kragelund.

 

8. Generation

 

Ko nr. 17, født l938 hos gårdejer R.P. Nielsen, Kragelund

Ejer: Charles Knudsen, Spangsminde, Måre Mark, Herrested

Charles Knudsen døde i 1997 88 år gl.
[Nekrolog Charles Knudsen, Måre, Herrested sogn
Fyns Amts Avis, fredag den 15. August 1997.

Husmand Charles Knudsen, Åsvej 2, Måre Mark, er død, 88 år.
Charles Knudsen voksede op i et landarbejderhjem i Vindinge sogn. Han uddannede sig inden for landbruget forskellige steder på Østfyn, og var i 1931-32 elev på Ryslinge Højskole, et ophold, der fik stor betydning for hans senere virke.
I 1937 overtog han sammen med sin kone Petra, født Bendix, ejendommen Spangsminde på Måre Mark. På et lille areal formåede de at drive et landbrug, som skabte respekt om sig. Charles Knudsens interesse var Jerseyavlen, og opnåede gode resultater ydelsesmæssigt og ved salg af avlsdyr til ud- og indland.
Charles Knudsen deltog aktivt i sognets liv, når der kaldtes på ham. Han var fra 1946-54 medlem af Herrested Sogneråd, valgt af Det radikale Venstre. I øvrigt deltog han i partiets organisationer, var med i husmandsforeningen, mejeribestyrelsen og meget andet.
I en årrække var han formand for landsvæsensnævnet i Nyborg retskreds. Hans sidste offentlige opgave blev Herrested menighedsråd i 1970erne meed sammenlægningen af Herrested og Søllinge-Hellerup sogne til et pastorat.
Charles Knudsen var i sognet og videre ud respekteret for sin retsindighed og for sine meningers mod. Han glemte aldrig, hvor han kom fra, og i hans tanker var altid hensynet til de svage og de små i samfundet.
Foruden hustruen efterlader han tre sønner og syv børnebørn.]

Ydelse ifølge kontrolforeningsregnskab:

 Gennemsnit af 6 år (1940-47) -(1941-42):
 2988 kg mælk  5.99 pCt. fedt  203 kg smør

Gennemsnit af de 2 bedste på hinanden følgende år (1945-47):
 3455 kg mælk  5.90 pCt. fedt  231 kg smør

Afgået 6.9. l947 til slagtning.

Afstamning:

Fader: Prins Yderby, født 3.3. 1935 hos A. Andersen, Yderby, Nykøbing S. Stbg. nr. 452.
Ejer: A. Gertsen, Kragelund.

Beskrivelse: Middelstor, sortbrun tyr med en smule blød ryg, god dybde, velbåret kryds med lidt langt sædebensparti, velstillede lemmer.

FF: Prins Overby, stbg. nr. 377.
FM: Nr. 10 Ketty Blach, Elitestbg. nr. 489
    [Broncemedalje for høj ydelse i 1937]
Moder: Ko født l930 hos R.P. Nielsen, Kragelund.

 

9. Generation

 

Ko nr. 23, født 9.11. 1946 hos Charles Knudsen, Spangsminde, Måre Mark.

Ejer: Charles Knudsen.

Beskrivelse 28.1. l952 ved Kr. Andersen: Godt middelstor ganske typisk grågul jerseyko, fint hoved, fin hals, rummeligt midtstykke, ret velbåret ryg, velformet og velbåret kryds, lidt høj korsbenskam og halerod, lidt kort foryver og lidt hævet bagyver, lidt korte patter.

Dyrskue

2 by i Nyborg l954
Dipl. i Nyborg l957

Ydelse ifølge familiestambog:

 Gennemsnit af 11 år (1948-59)
 3749 kg mælk  6.54 pCt fedt  279 kg smør (245.07 kg smørfedt)

Gennemsnit af de 2 bedste på hinanden følgende år (1957-59)
 4370 kg mælk  6.25 pCt fedt  310 kg smør (272.97 kg smørfedt).

Livsydelse: 3125 kg smør

Afgået: 11.12. l959

Afstamning:

Fader: Tyr nr. 37, født 29.7. l944 hos gdjr. Ejner Knudsen, Ny Hvidegård, Hjørring.

FF: Indslev Ellekær, Elitestbg. nr. 25

1. Pr. og ærespræmie i Nr. Åby 1935
Guldmedalje Bellahøj 1938
Diplom for rigtydende afkom.
Købestævnets ærespræmie, Fredericia 1942

[Clausager 1942:En yngre tyreslægt er Blanke, udgået fra Åbylund på Vestfyn. I denne slægt er det især Indslev Ellekær, der for tiden øver størst indflydelse i avlen.]

FM: Ko nr. 37, født 1.4. 1940 hos Ejner Knudsen, Ny Hvidegård, Hjørring

Moder: Ko nr. 17, født 1938 hos R.P. Nielsen, Kragelund

 

10. Generation

 

Ko nr. 31, født 8.2. l954 hos Charles Knudsen, Spangsminde, Måre Mark
Ejer: Charles Knudsen

Ydelse ifølge familiestambog

Gennemsnit af 1 år (1956-57)
 2723 kg mælk  6.98 pCt fedt  216 kg smør 185.60 kg smørfedt

Solgt 15.6. 1958 til Vesttyskland

Afstamning:

Fader: Alf,, født 19.5. 1951 hos Kr. Rams, Hvirrekær, Bjergby, Hjørring. Stbg. nr. 1558.

Ejer: Jerseykvf. Fyn

Dyrskue:
Type 1b v. Jubilæumsskuet i Horsens l952
Type 1a v. Kerteminde og Fællesskuet l953-54

FF: Abildknægt, født 6.9. 1939 hos J. Jessen, Løgismose.. Elitestbg. nr. 39

Jerseyforeningens diplom for rigtydende afkom 1948

FM: Ko nr. 95, Hvirrekær, født 20.11 1947 hos Kr. Rams, Hvirrekær, Bjergby, Hjørring. Elitestbg. nr. 2862

Moder: Ko nr. 23, født 9.11. 1946 hos Charles Knudsen, Spangsminde

 

11. Generation

 

Ko nr. 36, født 22.12. 1956 [Elitestbg. nr. 7092 ] hos Charles Knudsen, Spangsminde, Måre Mark, Herrested.

Ejer: Charles Knudsen

Beskrivelse 18.1. l963 v. Frede Thomsen: Knap middelstor, fint bygget, meget velpræget og tiltalende gul ko af god type. Fin af hoved og hals, velstillet bov, dybt og rummeligt midtstykke, velbåret ryg, velformet og velbåret kryds, fine lår og fine, velstillede lemmer. Velformet og velbåret yver med velformede og velstillede patter

Dyrskue: Type 1b i Birkende 1963

Ydelse  ifølge familiestambog:

 Gennemsnit af 4 år (1959-63)
 4149 kg mælk  7.79 pCt fedt  320 kg smør  281.61 kg smørfedt

Gennemsnit af de 2 bedste på hinanden følgende år (1961-63)
 4235 kg mælk   6.89 pCt fedt  332 kg smør 291.67 kg smørfedt

Livsydelse: 1466 kg smør

Afgået 12.4. l964 til slagtning

Afstamning:

Fader: Prins Kærby, født 23.11. 1950 hos Jens Rud, Viby, Nr. Åby. Elitestb. nr. 106.

Ejer: Jersey Kvf. Fyn.

Type IIb v. Fællesskuet 1952
Type IIb v. Jubilæumsskuet i Horsens 1952
Diplom for rigsydende afkom v. Fællesskuet 1958

[W.-P: "Videre skal fremhæves Prins Kærby , købt som lille kalv for 2500+3000 kr. Fader Kærby Vestfyn.
Afkomsprøveholdet var ude for nogen kritik, fordi det var yderst uensartet og ikke et sandt udtryk for tyrens nedarvningsmåde. Den højstydende kvie havde 306 kg smørfedt, og det var meget den gang; den lavestydende kom kun på 81, og de næste havde 95,99 og 102, så var det et mægtigt hop til 190, og resten havde mere. Der havde været store vanskeligheder før ankomsten til Vestervang, og formentlig havde det været bedre at udsætte prøven til et følgende år"]

FF: Kærby Vestfyn, født 12.3. 1940 hos brdr. Hansen, Kærbyholm, Nr. Åby

1. pr. i Nr. Åby 1941
Type II v. Jubilæumsskuet i Fredericia 1942.

FM: Ko nr. 2, født 12.5. 1946 hos gdr. Karl Ellegård, Husby, Ejby [Elitestb.nr. 2073]

Type Ib i Nr. Åby 1950
Type Ib v. Jubilæumsskuet i Horsens 1952

Moder: Ko nr. 31, født 8.2. 1954 hos Charles Knudsen, Spangsminde, Måre Mark.

 

12. Generation

 

Ko nr. 42, [elitestb. nr. 8022], født 15.7. 1959 hos Charles Knudsen, "Spangsminde", Måre Mark, Herrested sogn.

Ejer: Charles Knudsen, Måre Mark.

Beskrivelse 18.1. 1963 ved Frede Thomsen: Middelstor, rummelig og velpræget tiltalende gul ko af god type. Fin af hoved og hals, velstillet bov, dybt og rummeligt midtstykke, ret velbåret ryg, velformet og velbåret kryds, velformede lår og velstillede lemmer. Fint, velformet og velbåret yver med små, velstillede patter.

Højde målt i cm. 121, brystomfang 173, brystdybde 67, hoftebredde 47, omdrejerbredde 41.

Ydelse ifølge familiestambog:

Gens. af 7 år 1961/68  3851 kg mælk  7.10% fedt  311 kg smør
Gens.2 bedste år 66/68 4084 kg mælk  7.04% fedt  327 kg smør
Livsydelse......................................2285 kg smør

Afgået til slagtning 21.2. 1969

Afstamning:

Fader: Millinge Munk [elitestb.nr. 87], født 2.8. 1948 hos B. Thagaard, Vejlby Munkgård, Røjle.
Ejer: Jersey-Kvf. Fyn

Dyrskue:
Type Ib i Nr. Åby 1950
TypeIII v- Jubilæumsskuet i Horsens 1952
Diplom for rigtydende afkom v. Fællesskuet 1955,1956 og 1958

[W-P: "Fyns MIllinge Munk, født hos B. Thagaard, Vejlby Munkgaard, Røjle, blev købt 5 år gl. hos J. Rasmussen, Millinge. Den var ud af en meget stabil kofamilie, hvis medlemmer udmærkede sig ved stor holdbarhed og god ydelse.
Den virkede solidt og godt og gav god og sikker fremgang, såvel i mælkemængde som i fedtprocent, og hertil kom det meget værdifulde, at døtrene syntes særdeles holdbare.
Tyren blev anvendt i alle mulige besætninger, og tilsyneladende står døtrene ikke altid under særlige gode  kår. Trods dette hævder mange sig særdeles godt, og adskillige er meget højtydende. I 1964-65 havde 65 300 kg smørfedt eller derover, et flot resultat efter forholdene.]

FF: Munkgård Ellekær, elitestbg. nr. 73.
FM: Ko nr. 48, Vejlby Munkgård, elitestbg. nr. 1860.

Moder:Ko nr. 36, født 22.12. 1956 elitestbg. nr. 7092 hos Charles Knudsen, Måre Mark

 

13. Generation

  

Ko nr. 53, født 13.11. 1963 hos Charles Knudsen, "Spangsminde", Måre Mk., Herrested.

Ejer: Charles Knudsen, Måre Mark.

Ydelse ifølge familiestambog:

Gens. af 4 år 1965/69    3266 kg mælk  6.86% fedt  255 kg smør
Gens.2 bedste år 67/69   3633 kg mælk  6.91% fedt  286 kg smør

Afgået til slagtning 5.1. 1970

Afstamning:

Fader: Basse Nørremark [stb. nr. 1832], født 29.11. 1952 hos H.P. Hansen. Havndrup Nørremark.
Ejer:Centrum og Odense Kvf.

Dyrskue:
Tilkendt 2a 1954 og 1b 1955 v. Fællesskuet.

FF: Nørr Vestfyn, elitestb. nr. 111
FM: Ko nr. 19, Nørremark, elitestb. nr. 2224

Moder: Ko nr. 42 [elitestbg. nr. 8022], født 15.7. 1959, hos Charles Knudsen, Måre Mark.

  

14. Generation

 

Ko nr. 61, født 22.10. 1965 hos Charles Knudsen, "Spangsminde", Måre Mark, Herrested.

Ejer: Charles Knudsen, Måre Mark.

Ydelse ifølge familiestambog:

 Gens. af 2 år 1968/70    3594 kg mælk  6.92% fedt  283 kg smør

Livsydelse........................................ 830 kg smør

Afgået til slagtning 14.12. 1970

Afstamning:

Fader: Nordfyns Russ [elitestb. nr. 138], født 22.12. 1957 hos Agner Larsen, Russelbæk, Middelfart.

Ejer: Nordfyns Kvægavlsforening

Dyrskuer:
Type 1b 1959 v. lokalskue i Bogense samt 1960 v. lokalskue i Otterup
Type 1a 1959 v. Fællesskuet
Type IIa 1960 v. Fællesskuet
Type 1b 1961 v. Fællesskuet
Diplom for rigtydende afkom v. Fællesskuet 1964
Type 1b v. Jubilæumsskuet i Horsens 1962

[W.-P.: "Nordfyns Russ, er født 22. december 1957 hos Agner Larsen, Russelbæk, Middelfart, og købt  af Nordfyns kvf. i september 1958. Type 1a i 1959, 2a i 1960 og 1b 1961 ved Fællesskuet, og 1b ved Jubilæumsskuet i Horsens i 1962.
Fader var Holm Vestfyn. Moder Nr. 38, der var ganske udmærket, såvel af type, som hvad ydelse angår; den var desuden datter af den udmærkede ydelsestyr Kærby Vestfyn.
Alt tegnede såre godt, og vi glædede os, da kvierne kælvede, og de berømmedes for deres høje ydelse og fine malkbarhed. Tyren anvendtes meget stærkt, og der blev en mængde afkom.
Et hold døtre kom på afkomsprøvestationen Enemærket 1962-63 og klarede sig bravt. Det var et meget tiltalende hold. 5 fik 1a, 6 fik 1b , 1 2by og 2 fik 2b, som man kunne vente efter den gode fader, og de lidt mere uens døtre. Ydelsen var høj, nemlig 3800 kg mælk, 6.61% fedt og 255 kg smørfedt, men varierede en del, idet 5 kvier havde over 300 kg smørfedt og 3 nåede knap 200. Tilsvarende hørte vi ude fra praksis, men overvejende var der kun lovord om døtrene, og ellers var tyren sikkert ikke anvendt så meget.
Flere år i træk lå Russ øverst med antal døtre over 300 kg smørfedt, og som regel langt over andre tyre. 385 i det højeste år og dernæst 344 og 307. Ganske imponerende. En afkomsundersøgelse svarede godt til det øvrige.
Jeg vil derfor ikke sige, at vi blev chokerede, men vi blev forbavsede, da vi fik tyrens Rtal, som kun var på 98.
Vi benægter naturligvis ikke fakta, men jeg siger med Jens Busk "Hvis det skal kaldes fakta, så benægter jeg fakta". Alt i alt har Russ været en værdifuld tyr for Nordfyns jerseyavl, og videre ud.
Afsluttende kan nævnes, at samtlige 5 højestydende køer af jerseyracen i 1972/73 var døtre af Nordfyns Russ, et tilsvarende flot resultat har ingen anden tyr præsteret. Der er en fænomenal høj ydeevne i de bedste Russ døtre"].

FF: Holm Vestfyn, elitestb. nr. 88
FM: Ko nr. 38, elitestb. nr. 3200.

Moder: Ko nr. 53, født 13.11. 1963 hos Charles Knudsen, Måre Mark.

 

15. Generation  

 

Ko nr. 70, født 15.12. 1968 hos Charles Knudsen, "Spangsminde", Måre Mark, Herrested.

Ejer: Charles Knudsen, Måre Mark.

Ydelse ifølge familiestambog:

 Gens. af 6 år 1971-77    4461 kg mælk  6.70% fedt  299 kg smør
Gens.2 bedste år 75/77   5036 kg mælk  6.63% fedt  369 kg smør
Livsydelse                   31057 kg mælk  6.69% fedt 2078 kg smør
Gens. af 7.3 år              4246 kg mælk  6.69% fedt  323 kg smør

Afgået til slagtning 3.4. 1978.
 

Afstamning:

Fader: Fyns Glen, [elitestb. nr. 160], født 18.3. 1961 hos Hans Jensen, Hestehavegård, Gislev.
P-tal 45 og 46 R-tal 108 og 107

Ejer: Nordfyns Kvægavlsforening.

Dyrskuer:
Type 1b v. lokalskue i Ringe 1962
Type 1a v. lokalskuer i Bogense og Birkende 1963
Type IIa v. lokalskue i Rønninge 1964
Type IIa v. Fællesskuet 1963 og 1964
Diplom for rigtydende afkom i Herning 1968 samt i Otterup 1971

[W.-P.:"Fyns Glen, født 18. marts 1961 hos Hans Jensen, Hestehavegård, Gislev., blev den 28. januar 1963 solgt til Nordfyns kvf. for 2500 kr.+ vilkårspenge. Moderen var nr. 148 og den var en af Hans Jensens gode og yderige køer efter Munk Hestehave med 272 kg smør i gennemsnit af 12 år, samt 342 kg i de 2 bedste. Fader Glenmore Royal Guide på New Zealand.

 

Glen voksede op og blev en danske dejlig tyr. 1a såvel i Birkende som i Bogense, men på Fællesskuet blev det til 2a i 1963. Den blev "vejet" og fundet for tung, og i 1964 blev det også til 2a.
Det gik dog ikke uden megen spekulation, for selv om den måske vejede en par lodder mere end andre små og magre fyre, så var den aldeles ikke grov, hverken det ene eller det andet sted, og hvor var den tiltalende, samt umådelig velskabt.
Selvfølgelig så man tyren an og kastede sig ikke hovedkulds over den, men da så kalvene kom, og disse var af normal størrelse og iøvrigt tegnede lovende, herunder også ydelsen, gik man til sagen, og Glen blev nu foreningens mest anvendte tyr.
Afkomsprøven fik et fint forløb, 263 kg smørfedt og ellers kun godt at bemærke. Et flot hold med fin overlinie, ædle og tiltalende.
Glen har Ptal 47 og Rtal 107 samt 401 døtre med over 300 kg smørfedt i 1972-73, hvilket er alle tiders rekord.
Glen er nu afgået 12 år gl., men en søn Årup Vestfyns Glar, 4230, født på Hestehavegård og med rekordkoen 23 (7186) som moder hævder renommeet flot, idet afkomsprøveholdet, så vidt det er kommet, er mellem de øverste for hele landet"]

FF: Glenmore Royal Giude NZ. H.B. 202348
FFF: Glenmore Royal Vagabond H.B. nr. 157911
FFM: Glenmore Lady Portia H.B. nr. 264338
FFFF: Dunlavin Excellency H.B. nr. 139720
FFFM: Glenmore Flashlight H.B. 206162
FFMF: Dunlavin Excellency H.B. nr. 139720
FFMM: Glenmore Diana H.B. nr 192298

Fyns Glen, Brutus og Sydjysk Brutus. er med udenlandsk afstamning, Hans Jensen har flere gange været i New Zealand , og har forelsket sig i de new zealandske jerseykøer og det smukke land. .Men Hans Jensen ville have sæd med hjem efter det new zealandske jerseykvæg - og blev således blandt pionerne i indførsel af tyresæd til Danmark.
 

FM: Ko nr. 148, elitestb. nr. 5432

Moder: Ko nr. 61, født 22.10. 1965 hos Charles Knudsen, Måre Mark.

 

16. Generation

 

Ko nr. 53 (y-tal 102 index 103), født 24.10. 1975 hos Charles Knudsen, "Spangsminde", Måre Mark, Herrested.

Ejer fra 1977: Hans & Magnus Nørgaard, "Skovgård", Egebjergvej 33. Egebjerg, 5771 Stenstrup.

Skovgård i Egebjerg er opført i 1939 og overtaget af Magnus Nørgaard i 1944. Den første Jerseykvie blev indkøbt i 1946/47, men det var en enlig svale. Først efter at sønnen Hans Nørgaard i 1975 fik halvpart i gården og det blev klart af den røde race ikke var værd at samle på blev der efterhånden skiftet over til andre racer Jersey og sortbroget. Den sidste sortbrogede blev først solgt midt i 1990erne.

Ko nr. 53
Ydelse ifølge hovedbogsbladet:

Gns af 7.5 år          4840 kg mælk  6.55% fedt 317 kg smørfedt
Livsydelse            36256 kg mælk  6.55% fedt 2376 -   -

Afgået til slagtning 21.4. 1985

Afstamning:

Fader: Fyn Jako [elitestb. nr. 178], født 15.2. 1964 hos Johanne Hansen, Kogager, Røjle.

Ejer: Nordfyns Kvægavlsforening

Dyrskuer:
Type IIb v. lokalskue i Bogense og 1b v. Fællesskuet 1965

Afkomsprøve 1968/69
20 døtre 3916 mælk 7.06 fedt 277 smørf. protein 4.64% 182 kg

FF: Årup Vestfyns Jaffa, elitestbg. nr. 155, født 6.12. 1960 hos inspektør Alfred Jørgensen, Sandkrogen, Ollerup
FM: Ko nr. 26 [elitestbg. nr. 8259], født 18.12. 1957 hos husejerske Johanne Hansen, Kogager, Røjle

Moder: Ko nr. 70, født 15.12. 1968 hos Charles Knudsen, "Spangsminde", Måre Mark, Herrested

 

17. Generation

 

Ko nr. 17813-0299, [stb.nr. 15169], født 2.10. 1982 hos Hans & Magnus Nørgaard, "Skovgård", Egebjergvej 33, Egebjerg, 5771 Stenstrup.
Y-indeks 111. S-indeks 108
Kåring 6 6 7 7 7 7 9 7 6 8  4/89

Ejer: Hans & Magnus Nørgaard, Egebjerg

Ydelse ifølge hovedbogsbladet:

1984/85 k.23.12.1984 4298 kg mælk   475 kg f+p
1985/86 k.30.12.1985 5340 kg mælk   568 kg f+p.
1986/87 k.01.01 1987 6230 kg mælk   685 kg f+p
1987/88 k.12.03 1988 6063 kg mælk   650 kg f+p
1988/89 k.08.06.1989 6559 kg mælk   700 kg f+p
1989/90 k.25.09 1990 4826 kg mælk   565 kg f+p
1990/91                    7077 kg mælk   766 kg f+p
1991/92 k.13.06.1992 1775 kg mælk   211 kg f+p

Gns. af 7.5 år       5636 kg mælk   617 kg f+p
 

Død 16.6. 1992

Afstamning:

Fader: Fyn Tved [stbg.nr. 4806], født 19.2. 1974 hos Edvard Hansen, Langetved, Rødding.

[Konsulent P.E. Christiansen i Jerseybladet oktbr. 1991 på spørgsmålet. Hvilken tyre har efter din mening haft størst betydning for racen? "Det er tydeligt,at Stjansen igen er tilbage ved den periode, hvor han først blev inddraget i avlsarbejdet, og derfor kommer det også uden tøven: En af de tidlige var Nordfyns Russ! Godt nok med R-tal 98? -Ja, du kan kalde det, hvad du vil, men det var et fantastisk godt hold på afkomsprøve med meget, meget stor ensartethed, og han gav mange vældige højtydende køer.
Der er også en tyr som Fyn Glen, som det lykkedes at overtale Hans Jensen til at sælge til Nordfyns Kvf. Glen gjorde det vældig godt på Nordfyn, men jeg er godt klar over, at han ikke virkede lige overbevisende i alle områder.
Og i de senere år er det Fyn Tved, der har gjort det så absolut bedst - og det er ikke bare efter min egen vurdering. Vi har jo set, at overalt i verden, hvor Tved er brugt, er han en top-tyr. For nogle år siden havde jeg vist Glyn Durham fra Sydafrika rundt. Han har et indgående kendskab til Jersey i mange lande, og jeg har fået refereret, at han har sagt, at Fyn Tved var verdens bedste jerseytyr."]

FF: Brutus Syd, [elitestbg. nr. 179], født 1.11 1966 hos Hans Jensen, Hestehavegård, Gislev
FM: Ko nr. 192, [elitestbg. nr. 11423], født 19.11. 1968 hos Edvard Hansen, Rødding
NB: Se endvidere New Zealandsk afstamning under Fyn Glen.

Moder: Ko nr. 17813-0053, født 24.10. 1975 hos Charles Knudsen, "Spangsminde", Måre Mark, Herrested

 

18. Generation

17813-0346

  

Ko nr. 17813-0346, [stbg.nr. 15435], født 30.12. 1985 hos Hans & Magnus Nørgaard, "Skovgård", Egebjergvej 33, Egebjerg, 5771 Stenstrup.     Modelko 1990,
Y-indeks 113. S-indeks 114
Kåring 8 9 9 10 10 10 10  9 10 10  lokal 9/90

Ejer: Hans & Magnus Nørgaard, Egebjerg

Ydelse ifølge hovedbogsbladet:

1987/88 k.30.12.1987 4855 kg mælk  495 kg f+p
1988/89 k.19.01.1989 6399 kg mælk  648 kg f+p
1989/90 k 20.01 1990 6843 kg mælk  709 kg f+p
1990/91              1040 kg mælk  131 kg f+p

Gns. af 3.6 år       5248 kg mælk  544 kg f+p

Afgået til slagtning 23.8. 1991


Dyrskuer

1a Fællesskuet 1989, Vinterskuet 1990 og Fællesskuet 1990
Fløjko Fællesskuet 1989, Vinterskuet 1990
Modelko Fællesskuet 1990
Bedste ældste modelko, Ungskuet, Herning 1990
4. plads i interbreed-konkurrencen, Ungskuet, Herning 1990

Afstamning:

Fader: Sdj Jern, [stb.nr. 46335], født 27.8. 1983 hos Aage Jørgensen, Verningelund, 5690 Tommerup

FF: Syf. Birk, [stb.nr.5107]
FM: Ko nr. 60864-0193, stb.nr. 13859

Moder: Ko nr. 17813-0299, stb.nr. 15169, født hos Hans & Magnus Nørgaard, Egebjerg

 
Skovgård Jersey 2005 - nedstammer i dag i overvejende grad fra denne gamle fynske jerseyfamilie.
I dag er jeg ophørt som mælkeproducent og besætningen laver nu naturpleje i Egebjerg Kohaver, der grænser ind til de naturskønne Svinehaverne. Siden september 2004 har jeg løbende lavet en fotodokumention af dyr og vegetation på de ca 8 ha, som dyrene afgræsser. En del af disse fotos kan du se her:
http://daic.dk/index.php?page=gallery

 

   
   
   
 

 

 © • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail