Dette kunne være din reklame
KVÆG

Dansk Jersey for 100 år siden

 

Dansk Jersey for 100 år siden.

 
Dansk Jersey for 100 år siden
Af Hans Nørgaard


I Ugeskrift for Landmænd kunne man den 26. 8. 1902 læse: "Der er den 20.ds på et møde i Frederikshavn dannet en forening under navn af: Dansk Kvægavls- & og Opdrætterforening "Jersey". Foreningens formål er ved "opdræt og import" at virke for jerseykvægets udbredelse i Danmark og navnlig våge over, at krydsning, hvis en sådan finder sted, sker rationelt og efter anerkendte principper og navnlig at blandingstyre ikke benyttes til avl. Det er meningen, at der med tiden antages en konsulent, der skal føre stambog over alle benyttede jerseytyre" og de bedste "jersey-småkøer" i Danmark." I en række andre "Jerseylande" organiserede jerseyavlerne sig i disse år (Australien 1900, Canada 1901 og New Zealand 1902), så tidspunktet for oprettelsen af Danmarks ældste eksisterende avlsforening var næppe tilfældigt. Initiativtager til foreningen, etatsråd og jerseyimportør Jørgen Larsen, Gårdbogård har formentlig fostret ideen ud fra de oplysninger, han har fået om hvad der rørte sig i andre Jerseyimporterende lande.

Jerseyeksport til Danmark i juni 1898

Jerseyeksport til Danmark i juni 1898. Et sensationelt billede fra St. Helier på Jersey-øen. Den kraftige person i mørkt tøj midt i billedet er Jørgen Larsen.. I 1898 importeredes 121 dyr, hvoraf 45 kvier og 2 tyre var bestemt for Gårdbogård. Resten overtoges af J. Hasselbalch, Linderumgård, Sindal, L.H. Bramsen, Lauritsminde, Kolding, J. Thygesen, Lykkegård, Kolding, H .Møller, Kornumgård, Brønderslev og Breth Petersen, Bøgsted.

År 1900 gennemførte Jørgen Larsen en mindre import på 37 kvier og kalve fra Torreby i Sverige, hvoraf 11 gik til Gårdbogård og de øvrige til O. Olesen, Asdal, Hjørring, N.C. Nielsen, Skiveren, A. Willian, Sauntegård, Saunte, og Th. Andersen, Skovsgård, Hørby.


Pa Vendsyssel historiske Museum i Hjørring findes dette foto af en jerseybesætning. Billedet er dateret til 1899, og besætningen kan identificeres som værende tilhørende gårdejer N.C. Nielsen i Skiveren.

Når Jørgen Larsen genoptog importen af jerseykvæg til Danmark i efteråret 1901, skyldtes det i stor udstrækning, at etatsrådens godsejerkollegaer i Vendsyssel nu var blevet overbevist om det fornuftige i at udskifte deres jyske høveder med jerseyer. Det var i lang tid strømmet ind med henvendelser til Gårdbogård fra interesserede købere til alle de jerseykalve, Jørgen Larsen kunne afse. Kalvene var solgt, længe før de blev født. I 1901 hentede Jørgen Larsen derfor en ny forsyning af dyr til Danmark, ialt 251 køer og kvier (+ 6 tyre) og i maj 1902 fortsatte importen med en skibsladning pa 271 stk. Efter importen 1901 fandtes der Jersey i ca 25 danske besætninger, af hvilke de fleste var nord for Limfjorden, men jerseykvæget havde dog også fundet vej til det sydlige Jylland, Sjælland og Bornholm. Det kan lige nævnes, at de første jerseydyr til Bornholm og til Landsledgård på Møn importeredes fra Sverige. 14 af disse nye jerseyejere, alle med bopæl nordenfjords, troppede op hin augustdag 1902 pa Hotel "Dania" i Frederikshavn, hvor Jørgen Larsen havde indbudt til stiftelsen af Dansk Kvægavls- & og Opdrætterforening "Jersey". I årene herefter skrev man "Foreningen Jersey" eller slet og ret Jerseyforeningen. Fra 1936 og frem til den seneste navneændring til Dansk Jersey hed foreningen Danmarks Jerseyforening. Selve oprettelsen af den nye jerseyforening var just ikke nogen mediebegivenhed, jeg har forespurgt på lokalarkivet i Frederikshavn og bedt dem se efter hvad lokalpressen skrev i den anledning, - og kigge dybt i arkivkasserne, men den gode arkivar fandt intet, der kunne kaste yderligere lys over begivenheden. Den stigende interesse for jerseykoen kunne jo i sig selv nok motivere til oprettelsen af en forening.
Nok så væsentlig var det måske også at Jørgen Larsen tilsyneladende havde fundet den "person", der kunne aflaste ham for alt det praktiske omkring selve importen til Danmark. Godsinspektør Breth Petersen, Bøgsted havde været "på banen" siden den første import i 1896, og på tætteste hold fulgt udviklingen på Gårdbogård. Breth Petersen tiltrådte da også straks som sekretær og konsulent for den nye forening, en post han bestred i 13 år.


Breth Petersen og Jørgen Larsen på opkøb på Jersey-øen i 1907

Gennem adskillige år var han forår og efterår på rejse til Jersey-øen for - sammen med andre - at indkøbe kvæg. Mindst 16 gange foretog han i dette øjemed rejsen til Jersey-øen foruden at han ordnede alle bestillinger og sørgede for fordelingen af kvæget efter ankomsten til Danmark. Breth Petersen fungerede tillige som redaktør af årsberetningerne de første år og fra 1907 af Jerseybladet. Stambogsføringen som i andre jerseylande motiverede til foreningsdannelsen, var selvsagt også en medvirkende bevæggrund til dannelsen af Danmarks Jerseyforening. På Skagen lokalhistoriske Arkiv opbevares en række stambøger fra Gårdbogård helt tilbage fra 1896. Jeg kan efter selvsyn bekræfte, at Jørgen Larsen helt fra første færd meget omhyggeligt har registreret alt om de importerede jerseyers afstamning og ydelse.
I 1903 begyndte den nye forening stambogsføring over tyre og køer. De højestydende dyr blev endvidere optaget i en særskilt "smørstambog." Da den første håndskrevne registerstambog var udskrevet lod man den i 1911 udkomme i bogform som "1. bind af stambog over jerseykøer i Danmark". Heri bringes oplysning om afstamning og ydelse på ialt 600 dyr. Stambogen blev redigeret af Breth Petersen og indledes med et kapitel om "Jerseykvægets historie og kvægavlen paa Jersey". Siden kom registerstambogen til at danne grundlaget for stambogen over elitekøer, hvis første bind udkom i 1925. Den næste trykte stambog udgav man i 1918, den omfattede kun tyre og startede betegnende med en tyr fra Gårdbogård ved navn Bravo. Denne tyr har altså Jerseystambog nr. 1. Bogen var udarbejdet af konsulent J.Kr. Madsen og omfattede ialt 181 numre. Jørgen Larsen, Gårdbogård, tegnede sig alene for 52 tyre. Mens selve oprettelsen af Jerseyforeningen nærmest forløb i al ubemærkethed, så var det absolut ikke tilfældet med selve importen af jerseykvæget. Siden jubilæumsdyrskuet 1897 i Århus, hvor det jyske kvægs førstemand Harald Branth rettede en bandbulle mod "de små rotter" på Gårdbogård, så havde bølgerne gået højt i Danmark. Dette emne vil jeg se nærmere på i næste nr. af Jerseybladet.

Hans Nørgaard
 
   


 © • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail