Dette kunne være din reklame
DAIC

Kofamilien bag Fyn Tanic

MOLLY-BROOK-ARTIST-MONA-dansk-islaet-JAS-Artist-datter-nr-241_1.jpg

I USA så vi flere køer med dansk genetik, hvor den fynske toptyr Fyn Tanic indgår i afstamningen.  På Molly Brook Farm i Vermont så jeg således en Jas Artist-datter.  Her er Fyn Tanic morfar.

Fyn-Tanic-.jpg

Fyn-Tanic-afkomshold-1992.jpg

Det-fynske-Faellesskue-1999.jpg

Fællesskuet i Odense 1999, Jørgen Thomsen yderst til højre med sin ældre modelko.

60708-00970 Fyn-Tanic-aeldre-modelko-Odense-1999.jpg

Fyn Tanic er en Fascinator-søn, født den 20. oktober 1987 på ko nr. 60708-0426, tilhørende Jørgen Thomsen, i Stensby ved Søndersø på Nordfyn. - På denne kofamilie er over årene tillagt mange af Danmarks mest betydelige tyre. Og lidt usædvanligt i 2009 lader denne kofamilie sig føre helt tilbage til Jersey-øen.

Ko-60708-0426-mor-til-Fyn-Tanic-.jpg

Ko-60708-0426-mor-til-Fyn-Tanic.jpg

Ko ckr 60708-0426 tilhørende Jørgen Thomsen, Stensby Mark. Far Fyr 6. Mor til Fyn Tanic, Fyn Stero m.fl

Joergen-Thomsen-Stensby.jpg

Senere kommer her Jørgen Thomsens egen udredning af kofamiliens historie tilbage til den ko, hans far Marius Thomsen købte fra Siggaard Vejes besætning i Kragelund på Østfyn.

Forbindelsen til Siggaard Vejes besætning fremgår også af elitestambogen, hvor ko. nr. 12 (E.S. 12630), født 26. januar 1970 hos Jørgen Thomsen, som mormors mor har ko. nr. 23, født 22. maj 1942 hos Siggaard Veje.

Læs også Niels Damsgaards interview med H.P.Hansen, Havndrup, hvis kendte Nørremarkstyre ligeledes var lagt tilpå genetik fra Siggård Veje http://info.ath-group.dk/infosys/images/daic/H-P-Hansen-Havndrup.pdf

I Siggaard Vejes "familiestambog" er ko nr. 23, opført med ko nr. 16 "Guldtop" (E.S. 762), født 19. april 1935 som mor og tyr nr. 13 (Hornemann), født 12. september 1939, som far.

E.S. 762 blev 10. november 1947 solgt til Carl Pedersen, Haundrup ved Ferritslev. Hun afgik 28. februar 1949. I gennemsnit af 10 år (1937-47) ydede hun 3245 kg mælk, 5.88 %, 216 kg smør og 190,67 kg smørfedt. Hendes 2 bedste år (1937-39) gav hun 3977 kg mælk, 6.37 %, 288 kg smør, 253,48 kg smørfedt. Livsydelsen var 2323 kg smør.

I elitestambogen beskrives hun august 1940: "Lysgul, køn, knap middelstor, ædel, harmonisk, meget typisk Jerseyko med lille, meget ædelt hoved, fine Horn, fin Hals, noget løse Bove, lige, skarp Ryg, velrundet, middeldybt Midtstykke, Velbaaret, regelmæssigt Kryds, velbaaret og velformet Yver med gode, velansatte Patter, fine, velstillede Lemmer. Maal: Brystomfang 165".

Stambogsbevis-ko-nr-11-Betty.jpg

Mor til "Guldtop" (E.S. 762) var ko nr. 11 "Betty" (E.S. 581), født 10. juni 1931 hos Siggaard Veje, og far var nr. 23, født 18. oktober 1930 hos Jørgen Jørgensen, Brænderup.

"Betty" E.S. 581 beskrives i stambogen således: "Middelstor, gul, køn, velbygget, typisk Ko af ædel Type med hvide Aftegn i Lysken, pæn Overlinie og dybt, velrundet Midtstykke, velbaaret, lidt hoftet Kryds, ret velformet Yver med store, velstillede Patter. Brystomfang 175 cm, Højde 117, brystdybde 63, hoftebredde 47, omdrejer 41.

"Betty" E.S. 581 tilkendtes 1. præmie og ærespræmie i en samling i Nyborg 1935.

Hendes gnmsnit af 6 år (1933-1939) var 2991 kg mælk, 6,21 %, 211 kg smør, 185,65 kg smørfedt. Hendes 2 bedste år (1933-35) 3372 kg mælk, 6,57%, 252 kg smør, 221,62 kg smørfedt. Livsydelse 1412.

Ko-nr-1-Sophie-XIV-E.S.-287.jpg

http://info.ath-group.dk/infosys/images/daic/Aeresbevisninger-DJ-1935.pdf

"Betty" E.S. 581 anføres med ko nr. 1, Sofie 14 (E.S. 287) , født 13. januar 1924 som mor og Berger Kragelund (Stb 300) (Bravo-slægten), født 17. februar 1929 hos H.A. Hansen, Kærbyholm, som far (Ejer: Anton Geertsen, Kragelund).

Jerseybladet-1935.jpg

Prismodtagere-1935.jpg

Sofiefamilien importeret til Danmark i eftersommeren 1907.

Jersey-Registerstambog-uddrag.jpg
Stammoder: Jersey født på Jerseyøen i 1905, og drægtig ved Castori Prince, Jersey H.B. 3737,.da hun ankom til Danmark.

Import-april-1907.jpg

Importen i 1907 var ifølge beretning i Jerseybladet ikke helt uden dramatik: Herom fortæller Jerseyforeningens sekretær, Breth Petersen: "For at tilfredsstille de mange bestillere af kvæg havde vi optaget ordrer på så stort et antal, som vi anså det muligt at skaffe. Fra den foregående majimport ved hvilken vi hjembragte 350 stk., havde vi nærmest indtryk af, at der ville være et rigeligt udbud af kvæg, hvorfor vi modtog de store ordre for efteråret og fragtede to dampere, en som kunne lade ca. 325 stk. og en mindre til ca. 200 stk. 

Umiddelbart før vor afrejse fik vi imidlertid meddelelse om, at amerikanerne atter foretog større opkøb, hvilket i forbindelse med de alt stedfundne eksporter til England, Frankrig, Australien og særlig Amerika formentlig ville gøre os det umuligt at købe to ladninger, og denne opfattelse blev ved vor ankomst til øen den 6. septbr. også gjort gældende fra flere andre sider.

Import-1907.jpg

Vi havde som følge heraf under alvorlig overvejelse straks at annullere befragtningen af den ene damper, i hvilket tilfælde vi ville have at tilsvare rederne den halve fragt, et direkte tab af ca. 2500 kr., - medens det indirekte tab ved ikke at hjembringe kvæg til de medlemmer, som i god tro forlængst havde solgt den danske besætning, jo ville være ganske uberegnelige.

Med disse betænkelige udsigter for øje tog vi imidlertid straks fat på opgaven, bestemt på kun i yderste nødsfald at annullere damperen. Takket være vore gode forbindelser og det store bekendtskab, vi nu har på øen viste det sig heldigvis hurtigt, at så galt som antydet var det ikke, om det end var alt andet end let at finde tilstrækkelig mange rimelige tilbud. En god forbundsfælle havde vi i vejret, der var meget tørt og havde været det i lang tid, så græsvæksten kun var ringe og, for hver dag der gik, svandt mere og mere ind.

Vel var der bjerget en meget stor afgrøde, den såkaldte second crop, ligesom roerne de fleste steder stod udmærket, men det ville ganske have forrykket al foderbalance, om jerseyboerne på denne tid af året i udstrakt grad skulle til at fodre på stald. 

Resultatet blev da, at vi fik købt ialt 533 st. kvæg, hvilket gav fuld ladning til begge dampere, og var det end to meget anstrengende uger, så var til gengæld  vor glæde stor, da vi var færdige. Vel havde vi måttet betale lidt højere priser end førhen, men ikke nær så høje, som vi havde frygtet for, og vel måtte vi medtage en hel del kvæg både køer og kvier, der først kælver senere (de første forårsmåneder), men for kviernes vedkommende er prisen på disse således, at de vil kunne give en meget god foderløn, og de unge køer med samme kælvningstid vil dels give nogen mælk og dels forbedre sig, inden kælvningen indtræder, så også disse sikkert kan betale deres føde.

Vi har absolut ikke, hvad der kunne være nogen grund til at frygte for - skrabet bunden eller købt alt, hvad vi kunne få fat i, for at nå det ønskede antal, kun hvad vi skønnede bestillerne i det lange løb kunne være tjent med til prisen.

Selvfølgelig vil der blandt et så stort antal, sammenkøbte dyr vise sig at være nogle, som dels ikke er med kalv og dels af andre grunde helst ikke måtte være købt, men den slags skuffelser må der jo regnes med i al kvæghandel. 

Overførelsen af begge ladninger foregik under særdeles gunstige vejrforhold, og kvæget landede i forholdsvis god kondition. Kun 2 stk. blev overtagne af assurandørerne, den ene havde fået et øje læderet og den anden pådraget sig en indvendig sygdom så den måtte slagtes.

Samsoe-import-1907.jpg

Den første ladning 333 stk. gik til Frederikshavn og distribueredes udelukkende for Jylland og Nørre Åby, medens sidste ladning 200 stk. gik til Helsingør, hvor Borupgård ved Snekkersten fik 120 stk., medens resten gik til Sjælland, Lolland, Falster, Samsø og enkelte til Vestfyn.

Første ejer og grundlægger af Sofiefamilien
Husmand og senere konsulent Niels Gerhard Marius Nielsen, f. 16.2. 1882 i Kragelund, Herrested.
Død 5.5. 1953. Konsulent i Nyborg hovedkreds fra 1927 til 1942. Gift med Johanne Kirstine Nielsen, f. Hansen, (f. 17.1. 1873, d. 17.7. 1960).

Forældrene ejede en gård, men moderen døde fra Gerhard Nielsen, og faderen var svagelig, så gården blev opgivet, til fordel for et husmandsbrug på 6 tdr. land på gårdens alleryderste mark. Da faderen døde i 1895 var Gerhard Nielsen kun 13 år gl. Men han overtog fødehjemmet, og drev det videre for egen regning. Han kom på Fyns Stifts Husmandsskoles første elevhold i 1908, og vinteren efter var han på Høng Landbrugsskole. I 1910 fortsatte han sine studier på Landbohøjskolen, som afsluttedes med eksamen i 1913. Han vendte nu tilbage til husmandsbruget i Kragelund, som i mellemtiden var blevet udvidet med et par tdr. ld. Her lagde han sig efter med frøavl, ligesom han blev en foregangsmand på havedyrkningens område.

Til et alsidigt landbrug hørte kvæghold, og på de 8 tdr. ld holdt han 5-6 køer plus opdræt  I 1907 skiftede Gerhard Nielsen om til jerseykøer, og den 8 oktober s.å. indmeldte han sig i Danmarks Jerseyforening. 

I et avisinterview med Knud Føllner i Fyns Venstreblad, uddyber han sine bevæggrunde til raceskiftet:" Siden den tid bestod køerne tuberkulinprøven gang på gang, til jeg i 1926 solgte ejendommen i Kragelund og flyttede her til Herrested. Det skal ingen hemmelighed være, at jeg sværger til jerseyracen. De store køer får først deres værdi, når de dør, mens de små har den, mens de er levende. Jerseykoen er uden tvivl den helt ideelle husmandsko."

Gerhard Nielsen var en pioner inden for den gryende fynske husmandsbevægelse. Han var således medstifter af Herrested Husmandsforening i 1907 og modtog desforuden en lang række udmærkelser for sin indsats som praktisk jordbruger.

Fra ovennævnte avisinterview har jeg hentet et afsnit, der viser en helt anden side af Gerhard NIelsens virke. "Konsulent Gerhard Nielsen, Herrested, har gennem den sidste menneskealder samlet på litteratur om danske landbrugsforhold, og det er imponerende, hvad han har fået fat i. Da reolerne, der dækker alle fire vægge i dagligstuen fra gulv til loft, var besat, måtte han se sig om efter mere plads til sine kære bøger, og det skal indrømmes, at rådvild var han ikke. Han omdannede ganske simpelt sit drivhus, der var bygget til husets ene gavl, og som lykkeligvis lå i samme ende som dagligstuen eller kontoret, hvad man nu vil kalde det værelse, hvor Gerhard Nielsen udøver sine boglige eller skriftlige sysler, til bibliotek. 

Biblioteket er også overfyldt, og hvad Gerhard Nielsen ikke ejer af landbrugslitteratur, er næppe værd at rejse sig for. Men han er heller ikke kommet sovende til sin rigdom. Tidlig og silde er han på færde, når det gælder om at forøge samlingen.  Han er besiddelse af alt, hvad der vedrører den danske husmands historie, ikke alene for de 40 år, man har kendt en organiseret husmandsbevægelse, men helt tilbage fra tiden før stavnsbåndsløsningen. Det kan uden overdrivelse fastslås, at Gerhard Nielsen er den danske husmand, der ejer de fleste bøger, og at han tillige er værdig til hædersnavnet "Danmarks mest belæste Husmand".

Sygdom tvang i 1926 Gerhard Nielsen til at opgive sit landbrug, hvorefter han ansattes som konsulent under Nyborgkredsens Husmandsforeninger. Et job han bestred til 1942

Sofiefamilien i Danmark
Stammoder ko nr. 3, Sofie I, født 2.1. 1908 hos husmand Gerhard Nielsen, Kragelund.
Ydelse ifølge DJ.s registerstambog:
 Gnms. af 9 år (1909-18) 3009 kg mælk 5.10 pCt. fedt 173 kg smør. Gnms. af de 2 bedste på hinanden følgende år 3574 kg mælk 5.15 pCt. fedt 208 kg smør

Afstamning:
Fader: Castori Prince, Jersey Herd Book 3737 Moder: Jersey født 1905 på Jerseyøen. Afstamning ukendt.

1. Generation
Ko nr. 4 Sofie III, født 15.9. 1911 hos Gerhard Nielsen, Kragelund
Ydelse ifølge DJ.s registerstambog
Gnms. af 10 år (1913-23) 2622 kg mælk 5.46 pCt. fedt 162 kg smør. Gnms. af de 2 bedste på hinanden følgende år (1920-22) 3229 kg mælk 5.29 pCt fedt 193 kg smør.

Afstamning: Fader: Dalby Langeskov (Gloryslægten) ,D.J. stbg. nr. 135, født 15.9. 1906 hos Anders Andersen, Bakkegård, Langeskov. Ejer:Thygesen, Dalbygård, Kolding

Beskrivelse: Stor, ret smuk og betydelig tyr med meget godt præg, særdeles god dybde, ret god bredde, lige ryg, lange horn, passende føre lemmer, løs hud.
FF: Langeskov, D.J. stbg nr. 61, født 27.02. 1904. (Gloryslægten). 
  

Kostalden-Bakkegaarden-Langeskov-1905-10.jpg 

Bakkegårdens jerseyer indkøbt i 1905, den første besætning i Odense amt. Foto 1905-07
 
Moder: Ko nr. 3, Sofie I, født 2.1. 1908 hos Gerhard NIelsen, Kragelund  

2. Generation
Ko nr. 7, Sofie V, født 21.8. 1914 hos Gerhard Nielsen, Kragelund
Ydelse ifølge DJ.s registerstambog:
Gnms. af 5 år (1916-21) 2282 kg mælk 4.86 pCt fedt 125 kg smør. Gnms. af de 2 bedste på hinanden følgende år (1919-21) 2850 kg mælk 4.85 pCt fedt 156 kg smør.

Afstamning
Fader: Kristian I født 25.10. 1912 hos Gerhard Nielsen, Kragelund Ejer: Gerhard Nielsen, Kragelund
F.F: Dalbygård Langeskov, stbg. nr. 135 (Gloryslægten.)
F.M.: Nr. 3, Sofie I, født 2.1.1908.
Moder: Nr. 4. Sofie III, født 15.09. 1911, hos Gerhard Nielsen, Kragelund  

3. Generation
Ko nr. 10, Sofie VIII. Elitestbg. nr. 290, født 19.11 1917 hos Gerhard Nielsen, Kragelund. Ejer fra 1926 Siggård Veje, Kragelund.

Beskrivelse: Meget dyb og bred, grå ko, åben bygning, fint hoved og fin hals, lange horn, ret stærk ryg, velbåret kryds, stort, velformet yver, velstillede patter
Højde i cm. 194, brystomfang 170, brystdybde 62, hoftebredde 45, omdrejer 38.
Ydelse ifølge DJ.s registerstambog: 

Gnms. af 13 år (1920-33) 3292 kg mælk 5.50 pCt fedt 205 kg smør Gnms. af de 2 bedste på hinanden følgende år (1928-30) 3800 kg mælk 5.90 pCt fedt 254 kg smør Afgået 22.2. 1934 .

Afstamning:
Fader: Zahle, født 2.3. 1915 hos P. Thomsen, Ødum. Ejer: Gerhard Nielsen, Kragelund

Nathan-Thisted-1913.jpg
F.F.: Nathan. Stbg nr. 150, [Bravo-slægten] I. præmie v. Ungskuet i Thisted 1913. I præmie v. Ungskuet i Randers 1914   
 
[H Land Jensen fremhæver i 1927, at tyre. der nedstammer fra tyren Berg, stbg. nr. 120, har anlæg for en høj fedtprocent]
[E. Toftemark 1938:  "I Jerseyavlen har især to tyreslægter gjort sig gældende. Fra Gårdbogård stammer den ældste tyreslægt efter den indførte Bravo, Stb. nr. 1. Slægten deler sig i flere grene, hvoraf særlig fremhæves den efter tyren Nathan, stb. nr. 150, og den noget yngre, men mere rigtblomstrende, efter Palle Berg, stb. nr. 157]

F.M.: Nr. 27 Lilian. Elitestbg. nr. 110., født på Rosenholm
Moder: Nr. 7, Sofie V, født 21.8. 1914 hos Gerhard Nielsen, Kragelund

NB: Siggård Veje, født 1898 i Hammerum herred i det jyske overtog Gerhard Nielsens ejendom i 1926 på anbefaling af landbrugsskolelærer Sloth, Korinth. Veje blev samme år gift, og de drev ejendommen frem til 1972, da de flyttede til Syvhøjevej 72 i Højby ved Odense. Siggård Veje døde 1992.

4. Generation
Ko nr. 12, Sofie X, født 22.2. 1921 hos Gerhard Nielsen, Kragelund. Ejer fra 1926 Siggård Veje, Kragelund
Ydelse ifølge DJ.s registerstambog
1 Gnms. af 5 år (1923-28) 2636 kg mælk 5.76 pCt fedt 172 kg smør Gnms. af de 2 bedste på hinanden følgende år (1925-27) 2738 kg mælk 5.84 pCt fedt 181 kg smør.

Afstamning
Fader Alex II, født 25.1. 1919 hos L. Larsen, Åbylund Ejer: Gerhard Nielsen, Kragelund
F.F : Alex I, født 27.11. 1915 hos L.Larsen, Åbylund 

Det bemærkes at denne tyreslægt går tilbage til Flying Fox, der blev solgt til USA i 1902 for den formidable sum af 7500 $- den højeste pris for en jersey indtil det tidspunkt.
F.M : Ko nr. 2b, født 2.12. 1911 hos L. Larsen, Åbylund, Stbg. nr. 1135
1ste og ærespræmie i Nr. Åby 1916
Ydelse ifølge DJ.s registerstambog
Genms. 1913/19       2579 kg mælk 5.99% fedt 175 kg smør
2 bedste år 1916/18  3059 kg mælk 6.05% fedt 210 kg smør
Moder.: Ko nr. 10, Sofie VIII, elitestbg. nr. 290.

5. Generation

Ko nr. 1, Sofie XIV, elitestambog nr. 287, født 13.1. 1924 hos Gerhard Nielsen, Kragelund. Ejer fra 1926 Siggård Veje, Kragelund

Beskrivelse: Gul, middelstor, dyb, typisk ko, god ribbensrunding, stærk ryg, god lyskedybde, velbåret, lidt tilspidset kryds, stort, velformet yver, gode patter.
Højde i cm 120, brystomfang 170, brystdybde 64, hoftebredde 50, omdrejerbredde 41

Jerseyforeningens broncemedalje for høj ydelse 1931 Jerseyforeningens sølvmedalje for høj ydelse 1932 Jerseyforeningens guldmedalje for høj ydelse 1935.

Kontrolforeningsregnskab ifølge Siggård Vejes familiestambog
Gnms. af 9 år (1927-36): 4659 kg mælk, 5.85 %, 309 kg smør, 272.55 kg smørfedt.  Gnms. af de 2 bedste år (1931-33) 5064 kg mælk, 5.77 %, 331 kg smør, 292.19 kg smørfedt.  Livsydelse: 2620 kg smør
Afgået 10.5.1937 

Afstamning
Fader: Nr. 9, født 14.10. 1921 hos Anton Gertsen, Kragelund Ejer: Anton Gertsen, Kragelund
F.F.: Alex II, født 25.1. 1919 hos L. Larsen, Åbylund Ejer: Gerhard NIelsen, Kragelund
 
F.M.: Ko nr. 9, født 1919 på Store Nellerod, Gamby. Ejer: Anton Gertsen, Kragelund
Moder: Ko nr. 12, Sofie X, født 22.2. 1921 hos Gerhard Nielsen, Kragelund

Sagt og skrevet om Sofie XIV. Siggård Vejes datter Ester fortæller at Sofie XIV var meget temperamentsfuld. Hun stod på et hjørne i stalden, og kunne med sine opretstående horn godt være faretruende overfor fremmede, men det bar Siggård Veje over med. "Hun var fars kæledække".

Siggård Veje var udtaget til Bellahøj 1938 med en datter af Sofie XIV, kvie nr. 15, senere E.stbg.763, men på grund af M&K forhindredes han i at deltage til hans store skuffelse.    


 


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail