Dette kunne være din reklame
DAIC

Import af avlsdyr - engelske får og hollandsk kvæg i 1564!

avlsdyrimport1564.jpg

Kongebrev til tolder Henning Mogensen, Helsingør.

Frederich Thend Anden, met Gudtz Naade, Danmarcks, Norges, Wenders oc Gotters Koning

Vor gunst tilforn, wiid at wij ere komne vdj forfaring at ther skal were Jndkomen for wor Kiöbsted Helsingöer, nogen skibe som skulle haffue Jnde nogen Engelske Faaer, oc Hollandz Fæe (kvæg): Thij bede wij teg oc wille, at thu ther om forfarer leiligheden, huor mange the ere, oc huad the kome at kaaste, Thij wij agthe at the skulle tiene os paa wore affuels gaarde, Oc at thu strax ther om tilbiuder os all beskeed huor effther wij os kunde wide at rette, Ther met skeer wor wilge, Befallinde Teg Gud, Schreffuit paa Wort Slot Kiöbenhafn Thend xxviij Dag Aprilis Aar MDLXIIII Wnder Wort Signet.  (28. april 1564)

Danske Kancelli: Uindførte koncepter til åbne breve og missiver 1559-71 (RA)

sag1542.jpg

Ser man denne information i sammenhæng med en bøde, som alle kronbønderne i den sydfynske by Høje blev idømt i 1542, "for the icke haffde velfödt theres foeder öxne", og at vi fra sidste halvdel af det 16. århundrede har oplysninger om nyanlæg af ladegårde og øksnestalde, så er der næppe tvivl om, at man også for 400 år siden drev en form for rationel husdyrproduktion.

Læs også anmeldelsen af Poul Enemark: Dansk oksehandel 1450-1550


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail